Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

Współpraca z IDS

Instytut Dziedzictwa Solidarności współpracuje przy realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i artystycznych z różnymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe, osoby prawne, instytucje oraz osoby fizyczne.

Instytut Dziedzictwa Solidarności współpracuje przy realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i artystycznych z różnymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe, osoby prawne, instytucje oraz osoby fizyczne. W kręgu zainteresowania Instytutu znajdują się szczególnie niżej wymienione projekty, których cele są zbieżne z celami statutowymi IDS:
a. imprezy artystyczne, takie jak: wystawy, koncerty, przedstawienia, festiwale, happeningi i inne;
b. akcje edukacyjne lub społeczne, takie jak: konkursy, przeglądy, kursy, zajęcia dydaktyczne itp.;
c. projekty poświęcone obchodom okolicznościowym i rocznicowym;
d. konferencje naukowe oraz prace badawcze w zakresie działalności statutowej IDS;
e. projekty filmowe i audycje radiowe oraz telewizyjne przeznaczone do emisji;
f. projekty wydawnicze, w tym wydawnictwa audiowizualne, których IDS może być współwydawcą;
g. inne projekty.

Jeżeli są Państwo inicjatorami przedsięwzięcia nawiązującego swą tematyką do zakresu działalności Instytutu i chcielibyście wspólnie z nami realizować projekt, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oceny i wyboru projektów realizowanych przy współpracy Instytutu Dziedzictwa Solidarności, związanych z jego działalnością statutową oraz wypełnienie i przesłanie:
1.    propozycji współpracy;
2.    oświadczenia o braku finansowania z innych programów dotacyjnych
w formie podpisanego skanu, pod adresem e-mail: sekretariat@ids1980.pl lub tradycyjną drogą pocztową pod adresem:

Instytut Dziedzictwa Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24, p.327
80-855 Gdańsk.

Dokumenty należy przesłać minimum 30 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji planowanego projektu.

Przystąpienie przez IDS do współpracy przy realizacji projektu oznacza wspólne działanie IDS i Partnera. W ramach współpracy IDS i Partner zobowiązują się w szczególności do realizacji określonych zadań niezbędnych do osiągnięcia rezultatu projektu – każda ze stron własnym staraniem, w ramach posiadanych środków finansowych. Każda ze stron koszt realizacji swych zadań pokrywa samodzielnie.

Instytut nie przekazuje środków finansowych na konto Partnera, a jedynie może pokrywać poszczególne koszty realizacji projektu.

Instytut przy realizacji projektów stosuje prawo zamówień publicznych oraz zasadę równego traktowania podmiotów. Efekty rzeczowe wspólnej realizacji projektów nie mogą podlegać sprzedaży komercyjnej.

Propozycje współpracy podlegają ocenie Komisji Oceniającej powołanej przez Dyrektora IDS. Ostateczną decyzję o wyborze projektu do realizacji podejmuje Dyrektor IDS na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Oceniającą.

Do pobrania:

1.    Regulamin oceny i wyboru projektów realizowanych przy współpracy Instytutu Dziedzictwa Solidarności, związanych z jego działalnością statutową
2.    Załącznik 1. Wzór propozycji współpracy
3.    Załącznik 2. Informacja o realizacji projektu (po wyborze projektu do realizacji)
4.    Załącznik 3. Oświadczenie o braku finansowania z innych programów dotacyjnych
5.    Logo IDS
6.   
Statut IDS

 

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327